โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559)
สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อันมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาตั่งแต่ปี 2534 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในโครงการพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งอยู่ในช่วงแผนการดำเนินงานโครงการระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม 2549- กันยายน 2554) ในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การดำเนินงานที่ผ่านมามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์บางส่วน

สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559 )  จะเป็นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากโครงการระยะ 5 ปีที่สี่ ซึ่งจะอยู่ในกรอบของโครงการระยะ 5 ปีที่ห้า ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร   มีกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และกรอบการสร้างจิตสำนึก มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เจ้าฟ้านักอนุรักษฺ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 2. เพื่อรวบรวมพันธุ์บัว และพืชท้องถิ่น
 3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัว และพืชท้องถิ่น
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว และพืชท้องถิ่น
 5. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณปี 2554 – 2559

ลักษณะกิจกรรม

 1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร
 2. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
 3. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 4. กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
 6. กิจกรรมวางแผนทรัพยากร
 7. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณเกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 3. เป็นองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัวและพืชท้องถิ่น
 4. เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้เกี่ยวกับบัวและพืชท้องถิ่น
 5. เป็นแหล่งปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

แผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) (79.5 KiB, 997 downloads)

 

แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)14.1 MiB345
02-แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น26.4 MiB303
03-แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) : กรอบการสร้างจิตสำนึก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน3.0 MiB314