รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ62

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาสื่อความรู้ในรูปแบบ Infographic และประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี)
ปีงบประมาณ 62

รายงานผลการดำเนินงาน (4.5 MiB, 327 downloads)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะเวลา 5 ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศและนานาประเทศ จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในโครงการที่ มทร.ธัญบุรีทำเนินงานและได้มีการรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จรวบรวมนำมาสรุปเนื้อหาเพื่อจัดทำสื่อให้อยู่ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกส์ (Infographic) ซึ่งเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สื่อดังกล่าวเน้นการใช้ภาพประกอบการนำเสนอข้อมูล และองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นและกระตุ้นความสนใจให้กับผู้พบเห็น จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจโครงการ สามารถค้นหาข้อมูลองค์ความรู้และเรียนรู้ได้จากสื่อออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ภายใต้เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี (www.rspg.rmutt.ac.th) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยภายในเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. – มทร ธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้โดเมนเนม (www.rspg.rmutt.ac.th) โดยรวบรวมช้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และองค์ความรู้ในการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี และได้วางโครงสร้างการประชาสัมพันธ์หมวดหมู่ของเนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. รายงานประจำปี : YEARBOOK
2. กิจกรรม : ACTIVITY
3. องค์ความรู้ : KNOWLEDGE

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์บน Facebook Page

เนื่องด้วย Facebook เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่ของไทยนิยมใช้สื่อดังกล่าวนี้ ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลของโครงการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ เข้าถึงกลุ่มผู้คนได้กว้างและทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น คณะทำงานจึงได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการบน Facebook page ภายใต้เพจ อพสธ-มทรธัญบุรี (www.facebook.com/RSPG.RMUTT) โดยดำเนินงานดังนี้

ลำดับที่

รายละเอียด

1

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี Facebook page โครงการฯ

2.

จัดทำระบบ Chatbot การตอบคำถามใน Facebook page

สื่ออินโฟกราฟฟิกส์ (Infographic) ประกอบด้วยสื่อจำนวน 5 เรื่องดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.rspg.rmutt.ac.th/?cat=65

ลำดับที่

รายการ

1

บัวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย

2

บัวกับศิลปะ

3

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)

4

องค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาของเมล็ดข้าวจากข้าวพันธ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี

5

ข้าวอินทรีย์นาโนธัญ