กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ให้ดำเนิน
โครงการวิจัย ภายใต้กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

– การวิเคราะห์หาสารสำคัญทางยาของพืชน้ำในทุ่งหลวงรังสิตและอ่างเก็บน้าพระราม 9

– คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

– ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)

– การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

– การศึกษาปริมาณกลูเตนและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งปลอดกลูเตน

– การพัฒนาสีจากบัวประดับบางสายพันธุ์สาหรับการวาดภาพบนกระดาษ

– เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวง 4 สายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์

– การศึกษากระบวนการผลิตชาดอกไม้บานจากกลีบดอกบัวฉลองขวัญ

– นวัตกรรมการยืดอายุใบบัวหลวงหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ารากบัวผงเสริมโปรไบโอติคสาเร็จรูปโดยวิธีการทาแห้งแบบโฟมแมท

– การศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการรักษาแผลในสุนัข-แมวที่ทาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

– การปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานและการกู้ชีพคัพภะของบัวอุบลชาติเขตร้อนบานกลางคืนของไทยสายพันธุ์แม่พลอย

– การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี