สรุปรายงานโครงการ

1-สรุปรายงานการดำเนินงาน-2016 Compressed (9.4 MiB, 1621 downloads)

ความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อันมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาตั่งแต่ปี ๒๕๓๔ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในโครงการพิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของมหาวิทยาลัยและอยู่ในช่วงแผนการดาเนินงานโครงการระยะ ๕ ปีที่หก ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และกรอบการสร้างจิตสานึก มีกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๒. เพื่อรวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์บัว
๓. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่างๆ
๔. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว
๕. เพื่อปลูกจิตสานึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช