โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

5-โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ-2016 Compressed (11.0 MiB, 1245 downloads)

รายงานผลการดำเนินโครงการ

  • โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จ. ปทุมธานี
  • โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร กับการเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน
  • โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้