กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

2-กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้-2016 Compressed (972.2 KiB, 735 downloads)

สรุปงานประชุมวิชาการ  “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบัวและทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาบัว
2. ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจทางด้านบัว นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกร