เอกสารดาวน์โหลด

แผนการดำเนินงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
02-แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) 8.7 MiB1145
01-แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 255921.8 MiB1211

  แบบฟอร์มต่างๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ปี 25601.7 MiB393
3 กิจกรรมสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์-2016537.8 KiB473
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 25601.0 MiB526
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทั่วไป ปี 25609.9 MiB541
2-กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้-2016 Compressed972.2 KiB735
สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 256014.8 MiB739
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช187.5 KiB860
4-รายงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน-2016 Compressed828.0 KiB945
03-แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด185.5 KiB1102
ชุดความรู้ต้นแบบโมเดลหัวเชื้อจุลินทรีย์2.4 MiB1128
01-แบบขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้144.0 KiB1144
5-โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ-2016 Compressed11.0 MiB1245
1-สรุปรายงานการดำเนินงาน-2016 Compressed9.4 MiB1621