คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ ๑๐๗๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(อพ. สธ. มทร.ธัญบุรี)

…………………………………………………………………………

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีคำสั่งที่ 741/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 741/2562 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ปรึกษา
๒. ผศ. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา
๓. ผศ. สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษา
๔. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน อพ.สธ. ประธานกรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน อพ.สธ. รองประธานกรรมการ
๖. คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต คณะการแพทย์บูรณาการ กรรมการ
๑๑. รศ. พิมลพรรณ เพชรสมบัติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
๑๒. ผศ. ทศพร แสงสว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
๑๓. นางสาวศิริพร มิขำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
๑๔. ผศ. อินทิรา ลิจันทร์พร คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
๑๕. ผศ. ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๖. ผศ. สุรชัย ขันแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ
๑๗. นางวาสนา ศิลป์รุ่งธธรม คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
๑๘. ผศ. เนตรนภิส แก้วช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๙. ผศ. ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๒๐. ผศ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์ หรีลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
๒๑. ผศ. รุ่งนภา สุวรรณศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
๒๒. ผศ. อิศรา ศิรมณีรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
๒๓. รศ. วชิระ แสงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
๒๔. นายอนุสรณ์ แน่นอุดร คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
๒๕. นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๒๖. นางเยาวมาลย์ น้อยใหม่ กองกลาง กรรมการ
๒๗. นางสุกัญญา เห็มภูมิ กองนโยบายและแผน กรรมการ
๒๘. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
๒๙. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นางสาวกวินตรา การินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. ร่างและจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๒. ร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๓. ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ. สธ.
๔. สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
๕. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจำปีงบประมาณ
๖. ดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงาน อพ. สธ.
๗. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2564 (114.6 KiB, 117 downloads)