รายนามคณะกรรมการ ปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยแท้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ปรึกษา
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ที่ปรึกษา
๓. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ที่ปรึกษา
๔. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์) ประธานกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองประธานกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๙. ดร.ทศพร แสงสว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ
๑๐. ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร คณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
๑๑. นางอรุณวรรณ อรรถธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๒. ดร.สุรชัย ขันแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กรรมการ
๑๓. ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธธรม คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๕. ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.จารุวรรณ สุริยวรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๗. ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
๑๘. ผศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๙. นายอนุสรณ์ แน่นอุดร คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
๒๐. ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย กรรมการ
๒๑. นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
๒๒. นางเยาวมาลย์ น้อยใหม่ กองอาคารสถานที่ กรรมการ
๒๓. นางสุกัญญา เห็มภูมิ กองนโยบายและแผน กรรมการ
๒๔. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาวอำพร แก้วแสงสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางสาวศิริชล บัวบุญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี (123.9 KiB, 194 downloads)