งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบัว

หัวข้อปริญญานิพนธ์      ศึกษาการควบคุมการกระพริบของภาพย่นย่อเวลา (Time lapse)

เพื่อแสดงการบานของบัวกระด้ง

โดย                                  นายอินทนนท์ สาตรทรัพย์

สาขา                                เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา                   อาจารย์อรสุชา อุปกิจ

ปีการศึกษา                          2557

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมการกระพริบของภาพย่นย่อเวลา  (Time lapse) เพื่อแสดงการบานของบัวกระด้ง

วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้การถ่ายภาพย่นย่อเวลา (Time lapse) ดอกบัวกระด้งเปลี่ยนสีเมื่อนำมาเรียงต่อกันทำให้เกิดการกระพริบของภาพ (Flicker) ซึ่งส่งต่อการรับรู้เมื่อรับชมการถ่ายภาพย่นย่อเวลา        (Time lapse) ดอกบัวกระด้ง จากปรากฏการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลต่อการรับชม ผู้ศึกษาจึงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาทำการศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ควบคุมการกระพริบของภาพ (Flicker) ด้วยการควบคุมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ M (Manual Mode)
  2. การควบคุมการกระพริบของภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในขั้นตอนหลังการถ่ายโดยโปรแกรม Adobe Lightroom 5

จากนั้นนำผลการควบคุมการกระพริบทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบการกระพริบของภาพ

ผลที่ได้จากการควบคุมการกระพริบของภาพ (Flicker) ทั้ง 2 วิธีในการถ่ายภาพย่นย่อเวลา (Time-lapse) ดอกบัวกระด้งสามารถลดการกระพริบของภาพ (Flicker) ได้จริงแต่วิธีการควบคุมด้วยฟังก์ชั่นการถ่ายภาพจะให้ปริมาณแสงที่ใกล้เคียงกันทุกภาพเมื่อดูจากลักษณะฮิสโตแกรมการควบคุมกระกระพริบของภาพ (Flicker)

ผลการควบคุมการกระพริบของภาพ (Flicker) เมื่อนำมาเปรียบเทียบ สามารถเห็นความแตกต่างในการความคุมการกระพริบของภาพวิธีการควบคุมด้วยฟังก์ชั่นการถ่ายภาพจะให้ปริมาณ5

แสงที่ใกล้เคียงกันทำให้ไม่เกิดการกระพริบของภาพ (Flicker) ส่วนของการควบคุมการกระพริบของภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom 5 จะสังเกตเห็นได้ว่ายังมีการกระพริบของภาพเกิดขึ้นอยู่ในปริมาณที่ลดลงกว่าก่อนการควบคุมโดยใช้โปรแกรม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบัว (39.2 MiB, 909 downloads)