แผนการดำเนินงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
02-แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) 8.7 MiB1199
01-แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 255921.8 MiB1263

  แบบฟอร์มต่างๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้144.0 KiB1197
03-แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด185.5 KiB1150
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช187.5 KiB913
3 กิจกรรมสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์-2016537.8 KiB529
4-รายงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน-2016 Compressed828.0 KiB1004
2-กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้-2016 Compressed972.2 KiB783
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 25601.0 MiB578
รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ปี 25601.7 MiB452
ชุดความรู้ต้นแบบโมเดลหัวเชื้อจุลินทรีย์2.4 MiB1206
1-สรุปรายงานการดำเนินงาน-2016 Compressed9.4 MiB1694
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทั่วไป ปี 25609.9 MiB610
5-โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ-2016 Compressed11.0 MiB1311
สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 256014.8 MiB808