แผนการดำเนินงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 255921.8 MiB1268
02-แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) 8.7 MiB1211

  แบบฟอร์มต่างๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้144.0 KiB1205
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) แบบ ว-1ช187.5 KiB926
03-แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด185.5 KiB1156
1-สรุปรายงานการดำเนินงาน-2016 Compressed9.4 MiB1703
2-กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้-2016 Compressed972.2 KiB796
3 กิจกรรมสื่อรายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์-2016537.8 KiB537
4-รายงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน-2016 Compressed828.0 KiB1010
5-โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ-2016 Compressed11.0 MiB1324
ชุดความรู้ต้นแบบโมเดลหัวเชื้อจุลินทรีย์2.4 MiB1220
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 25601.0 MiB585
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทั่วไป ปี 25609.9 MiB624
รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย ปี 25601.7 MiB460
สรุปรายงานการดำเนินงาน ปี 256014.8 MiB823