เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จนสามารถเป็นสินค้าส่งออกและบางชนิดจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาดโลก เช่น กล้วยไม้ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวย ต้นทุนด้านการผลิตต่า เกษตรกรและผู้ปลูกเลี้ยงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา บัวประดับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่าประเทศไทยสามารถผลิต บัวประดับในระดับชั้นนาของโลก ทั้งนี้หลังจากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจมาแล้ว 11 ครั้ง บัวประดับของไทยได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโลกได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ในความเป็นจริงข้อจากัดของการผลิตบัวประดับยังมีอีกมาก เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี การศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ตลอดจนถึงเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยว ความหลากหลายของรูปแบบ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้ประเทศไทยได้อยู่ในสถานภาพผู้นาด้านบัวประดับของโลกต่อไป
บัวจึงเป็นพืชที่ทรงคุณค่าและมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ปลูกบัว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาสายพันธุ์บัวไทย วิธีการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร การปลูกบัวก็จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับบัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือในการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของชาติต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพิพิธภัณฑ์บัวเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางของการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์บัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย จะได้นาผลงานวิจัยสู่บุคคลภายนอก และนาประเด็นปัญหาของเกษตรกรกลับมาศึกษาเป็นปัญหาพิเศษของนักศึกษา และงานวิจัยของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย มืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อนักวิชาการ เกษตรกร ได้มีความรู้ในการพัฒนาพันธุ์บัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจและได้มีการประกวดบัวผันสวยงาม กิจกรรมนี้จึงเป็นการส่งเสริมนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องบัว เพื่อเกิดให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบัวและทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาบัว
2. ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจทางด้านบัว นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกร

เป้าหมาย

เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจ นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาในการพัฒนาบัวของไทยให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือเพื่อให้บัวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง

วันที่และเวลาในการจัดประชุม  

วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 (2 วัน) ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม

สอบถามโทร

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร โทร. 02-549-3043 หรือ 089-6929808 E-mail : purin4907@yahoo.com www.Lotus.rmutt.ac.th

ติดต่อที่พัก

สถานที่  :  โรงแรมราชบงกช มทร.ธัญบุรี
อัตราห้องพัก  :  เตียงคู่ ห้องละ 700 บาท พร้อมอาหารเช้า
โทรศัพท์  :  02-549-4940

DSC_0349  ?????????????

สถานที่               :           หอพักฝึกอบรม มทร.ธัญบุรี
อัตราห้องพัก     :           บุคคลภายนอกห้องละ 300 บาท  อาจารย์ มทร.ทั้ง 8 แห่ง ห้องละ 200 บาท (ต้องมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯต้นสังกัด)
โทรศัพท์            :           02-549-3059

สถานที่               :           หอพักสุทธิพันธ์
อัตราห้องพัก     :           ห้องแอร์ 800, 1,000 บาท
โทรศัพท์            :           02-904-7227, 089-783-8108
รายละเอียด       :           ตั้งอยู่ถนนเลียบคลองหกฝั่งตะวันตกห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.5 ก.ม.

สถานที่               :           กรีนการ์เด้นท์รีสอร์ท&คอฟฟี่ชอป
อัตราห้องพัก     :           หลังละ 1,500 บาท (8 หลัง)
โทรศัพท์            :           02-904 7104, 08-1614-4718
รายละเอียด       :           ห่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมาณ 1.5 กม.
สถานที่               :           โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง)
อัตราห้องพัก     :           ดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบค่ะ http://www.asiahotel.co.th/thai/airport/airport.html

ราคาพิเศษสำหรับจองผ่านอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2558
Room Type
Normal Rates
ราคาจองผ่านอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันนี้- 31 ตุลาคม2558
Superior Single (Pool View)
3,500++
1,450++
Superior Twin/Double (Pool View)
3,800++
1,650++
Executive Single (Golf City View)
4,000++
1,750++
Executive Twin/Double (Golf City View)
4,300++
1,950++
Premier Single
4,500++
2,150++
Premier Twin/Double
4,800++
2,350++
Asia Suite Single/Double
5,500++
3,500++
Extra Bed
600++
50 0++
หมายเหตุ

  • Pool View คือ วิวสระว่ายน้ำ, Golf City View คือ วิวสนามกอล์ฟ
  • ราคา ++ หมายถึงราคานั้นยังไม่รวม ภาษีและค่าบริการไว้
  • ราคาข้างต้นยังไม่รวมอาหารเข้า

โทรศัพท์              :           02-992-6999
รายละเอียด          :           สามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร